تماس با نماسازان کارینو

نمونه کارها

ابزار (پروفیل) سنگی

ابزار (پروفیل) سنگی

نمونه کارهای ابزار سنگی

براکت و دندان موشی

براکت و دندان موشی

براکت و دندان موشی

روشویی و شومینه

روشویی و شومینه

روشویی و شومینه

ستون، سرستون و  پایه ستون

ستون، سرستون و پایه ستون

ستون، سرستون و پایه ستون

صراحی (نرده سنگی)

صراحی (نرده سنگی)

صراحی (نرده سنگی)

معرق سنگ

معرق سنگ

نمونه کارهای معرق سنگ

کتیبه سنگی

کتیبه سنگی

کتیبه سنگی

گلدان و آبنما

گلدان و آبنما

گلدان و آبنما

گوی و چراغ پارکی

گوی و چراغ پارکی

گوی و چراغ پارکی